Bij het boeken van een afspraak bij Anke Sol Fotografie gaat de klant automatisch akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder bepaald.

• De klant geeft Anke Sol Fotografie toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zowel commerciële als promotiedoeleinden (zoals website, portfolio, social media). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding.
Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit kenbaar te maken vooraf aan de fotoshoot.

• Een fotoreportage van Anke Sol Fotografie wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De klant heeft enkel een gebruiksrecht dat inbegrepen zit in de prijs. De foto's blijven echter eigendom van de fotograaf. Bij aanschaf van de bestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media. Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Anke Sol Fotografie .

• Anke Sol Fotografie is niet aansprakelijk voor het bekomen van het akkoord van de houders van de auteursrechten, naburige rechten, afbeeldingrechten, merkenrechten, wier werken, prestaties, afbeeldingen of merken afgebeeld zijn op het materiaal en nodig zijn voor het gebruik van het foto- en ander beeldmateriaal en ook niet om de daarmee gepaarde kosten te betalen. Deze bedragen zijn niet inbegrepen in het honorarium. Desgevallend zal de opdrachtgever Anke Sol Fotografie vrijwaren voor elke aanspraak die deze houders laten gelden lastens Anke Sol Fotografie ingevolge de exploitatie van het foto-en ander beeldmateriaal door de opdrachtgever.


• Anke Sol Fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of prints die niet door de fotograaf geleverd zijn.


• Binnen max. 4 weken (behoudens onvoorziene omstandigheden) ontvangt de klant de foto’s in een beveiligde online galerij. De foto’s dewelke niet werden aangekocht door de klant mogen op geen enkele manier gebruikt worden. De online galerij kan na 6 maanden door de fotograaf naar goeddunken verwijderd worden. De foto's worden geleverd in jpg formaat, en mogen niet verder bewerkt worden met filters of andere. Het is niet toegestaan om de ontvangen digitale beelden (zowel de web-versie als print-versie) op het internet te plaatsen in een andere bewerking of uitsnede dan dat deze is aangeleverd door Anke Sol Fotografie. De foto’s worden geleverd zonder watermerk en op hoge resolutie. Ze mogen gebruikt worden op sociale media, maar enkel mits vermelding van de fotograaf. Bij niet naleven hiervan worden de auteursrechten van de fotograaf geschonden.

• Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden.

• Het geleverde aantal foto’s varieert naar gelang de gekozen formule van de fotoshoot. De hoeveelheid foto’s per formule staat duidelijk omschreven in het productaanbod in de brochure. Extra foto’s bijbestellen is mogelijk mits vergoeding.

• Een fotosessie wordt betaald in twee delen. Bij boeking betaal je een niet te retourneren voorschot. De datum is pas definitief gereserveerd na betaling van het voorschot.

• Bij annulatie van de sessie kan dit voorschot gebruikt worden voor een herboeking. Het voorschot wordt in geen geval terugbetaald. Een fotoshoot op locatie kan geannuleerd worden tot de dag voorafgaand aan de geplande shoot. Bij hevige regen, storm of vriestemperaturen op de dag van de fotoshoot of bij ziekte kan er nog geannuleerd worden op de dag van de fotoshoot zelf. In bovenvermelde situaties heeft de klant 2 maanden de tijd om een nieuwe datum in te plannen in overleg met Anke Sol Fotografie. Als de shoot niet kan doorgaan binnen de vooropgestelde termijn van 2 maanden of bij laattijdige annulatie of niet gemelde afwezigheid op de dag van de shoot zelf, zal een annulatiekost van 50 EUR aangerekend worden.

• Een fotoshoot in een fotostudio kan geannuleerd worden tot 4 dagen voorafgaand aan de geplande shoot. De klant heeft op dat moment 2 maanden de tijd om een nieuwe datum in te plannen in overleg met Anke Sol Fotografie/Anke Sol. Als de shoot niet kan doorgaan binnen de vooropgestelde termijn van 2 maanden of bij laattijdige annulatie of niet gemelde afwezigheid op de dag van de shoot zelf, zal een annulatiekost van 50 EUR aangerekend worden.


• De foto's worden pas bewerkt en de galerij met foto's wordt pas openbaar gemaakt nadat het volledige bedrag van de fotosessie betaald is. De facturen van de fotograaf zijn te betalen binnen 7 dagen na factuurdatum. Indien de factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, volgt er een ingebrekestelling en is er over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voor ieder aangetekend schrijven zal een administratieve kost van 30 euro aangerekend worden. Indien de sessie niet volledig betaald is binnen 30 dagen, worden de foto's gearchiveerd en kunnen ze enkel nog verkregen worden mits een toeslag van 200 euro + betaling van de reportage.

• De fotograaf behoudt het recht de sessie te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege de klant werd voldaan. Indien de klant niet komt opdagen voor een sessie, zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.
Bij de boeking wordt een uur afgesproken. Indien de klant laattijdig verschijnt op de afspraak, kan niet gegarandeerd worden dat de fotoreportage de afgesproken tijdsduur behoudt daar het mogelijk is dat er nog andere reportages nadien plaatsvinden. Dit geldt tenzij anders overeengekomen met de fotograaf.

• De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

• Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna kan de bon enkel nog gebruikt worden na uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de fotograaf, maar zullen niettemin de mogelijks gewijzigde prijzen van toepassing zijn. Indien er op de geschenkbon een waarde wordt vermeld, zal een eventueel overschot niet terugbetaald worden. De boeking voor de verkregen fotoshoot dient binnen de geldigheidstermijn van de cadeaubon te gebeuren. De fotoshoot zelf kan eventueel na datum ingepland worden. Cadeaubonnen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Cadeaubonnen gegeven zijn niet inwisselbaar voor geld en kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

• Anke Sol Fotografie is niet aansprakelijk voor schade geleden tijdens een reportage, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade die het gevolg is van enig gebruik of prestatie van de diensten. Bij directe schade is de aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding die door de klant werd betaald voor de dienst die de schade heeft veroorzaakt.
De fotograaf kan in geen enkel geval worden aangesproken voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden etc. van de klant tijdens de fotosessie.
De fotograaf kan in geen enkel geval worden aangesproken voor het verlies en/of beschadiging van eigendommen van de klant voor, tijdens of na de fotosessie.

• Anke Sol Fotografie stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotograaf vallen. Denk aan kinderen die niet meewerken, instructies die niet opgevolgd worden, weersomstandigheden, en nog veel meer.

• Wanneer de uitvoering van de opdracht ingevolge overmacht niet te realiseren is, is Anke Sol Fotografie gerechtigd om de opdracht te beëindigen. In dit geval is de wederpartij gehouden Anke Sol Fotografie te vergoeden voor het reeds verrichte werk. Anke Sol Fotografie is onder geen enkel beding gehouden tot het betalen van enige schadeloosstelling aan de wederpartij.

• Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Cadeaubonnen die maximum 1 maand over datum zijn gegaan kunnen in uitzonderlijke situaties en mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van Anke Sol Fotografie/Anke Sol nog worden ingeruild, doch eventuele gewijzigde prijzen zullen op dat moment van toepassing zijn. Als op de bon een dienst vermeld staat en geen bedrag, dan zal de gebruiker van de bon het eventuele prijsverschil moeten bijbetalen om van dezelfde dienst te kunnen genieten.

Algemene voorwaarden

@ankesolfotografie

Volg me op Instagram

Menu